VAT Not Included. VAT may be added if applicable.

Up To The Last Pawn. HEBREW.

₪31.00

Up To The Last Pawn by Johanan Afek and Horacio Volman. HEBREW. About Moshe Cherniak - "Mister Chess" of Israel. "òã øâìé äàçøåï". .îçáøéí éåçðï àô÷ åäåøñéå ååìîï. îùä ö'øðéà÷ äåëúø òåã áçééå, ë-"îø ùçîè" äéùøàìé. ùìåù ôòîéí àìåó äàøõ, ðåà ééöâ àú éùøàì áàçú òùøä àåìéîôéàãåú, ùäùúøòå òì ôðé çîéùä òùåøéí. ùç÷ï îòåìä ùðçì äéùâéí ðàéí îåì áëéøé ùçîèàé úáì, äùôòúå ùì ö'øðéà÷ òì çéé ùçîè áéùøàì çøâä îòáø ìúçåí äîùç÷ äúçøåúé. äåà ðéçï áäùëìä î÷éôä áëì äöããéå äîâååðéí ùì úçåí òéñå÷å: ä÷øá äîòùé, äéñèåøéä ùçîèéú, ÷åîôåæéöéä, ñé÷åø, àøâåï àéøåòéí åðéäåìí: åäùúîù áéãò ùìå òì îðú ìäôéõ àú áùåøåú äùçîè áëì øçáé äàøõ. ö'øðéà÷ ëúá òì ùçîè, äãøéê, ôéúç úåëðéåú ùçîè áøãéå åáèìååéæéä åòñ÷ áôòéìåú àøâåðéú öéáåøéú áîñâøú àéâåã äùçîè.ùîå äéäîåëø âí ìîéùìà äùúééê ìîòâì çåááé îùç÷ äîìëéí. ìéöéøú äñôø äðåëçé úøîå øáéí îàìä ùäëéøåäå áäééå. áîáçø äîùç÷éí ùì ä"îàñèøå" äîðåç îùåìáéí ÷èòé òéúåðåú, àð÷ãåúåú åæéëøåðåú ùì úìîéãéå, äîàéøéí àú çéé äùçîè áîãéðú éùøàì, ìôðé åàçøé ä÷îúä, ãøê çééå ùì îéùñéîì àåúí åééöâí éåúø îëì. 135 òîåãéí. Model 5093

Sold Out
  • Model: 5093
  • Shipping Weight: 0.2KilogramsThis product was added to our catalog on Wednesday 19 June, 2002.

Customers who bought this product also purchased...


Copyright © 2020 Slavchess. Powered by Zen Cart
VAT Not Included. VAT may be added if applicable.
SSl Paypal Verified Logo